Πολιτική Ποιότητας

 tuv austria hellas2 Η MILONAS HEALTH A.E. είναι μέλος της TUV AUSTRIA HELLAS, του διαπιστευμένου και Κοινοποιημένου Οργανισμού Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

  Η εταιρεία, έχει διαμορφώσει μία πολιτική ποιότητας σύμφωνα με την φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των διεθνών προτύπων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας και των ανάλογων υπουργικών αποφάσεων.

  Η πρώτη πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε το 2008 για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και έκτοτε, κάθε χρόνο η εταιρεία πιστοποιείται κατόπιν διενέργειας τακτικών επιθεωρήσεων.

  Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ελέγχεται περιοδικά με εσωτερικές επιθεωρήσεις από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

  Η εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και την βελτίωση των παρεχόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στόχος του είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη και η δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει:

  • την Ποιότητα και την Ασφάλεια των παρεχόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μέσω της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων καθώς και με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
  • τη Συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • τη Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης κάθε μορφής
  • την Καθιέρωση και τήρηση διαδικασιών για την αναγνώριση του προϊόντος κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της παραγωγής, παράδοσης κι εγκατάστασης μέσω ιχνηλασιμότητας του προϊόντος
  • την Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, την αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και τη μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών, καθώς και
  • τη Συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

 

Πιστοποιητικά

ISO-9001-2008-GREEK

ISO-13458-2012-GREEK

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ISO 9001:2008 ISO 13485:2012 Υπουργική Απόφαση